Uitwerken

De AWH beschikt over een eigen werkruimte in Haarlem waar oude opgravingen worden uitgewerkt. Dit betreft opgravingen die in het verleden zijn uitgevoerd, maar door tijdsdruk en andere projecten nog niet zijn onderzocht en gepubliceerd. Door het uitwerken van oude opgravingen wordt de kennis van de Haarlemse archeologie vergroot. Ook kunnen nieuwe inzichten op basis van oude opgravingen witte vlekken in de Haarlemse geschiedenis invullen en aanwezige kennis verfijnen. Deze kennis draagt ook bij aan een actuele onderzoekagenda voor de archeologie en planvorming in de stad.

Momenteel wordt een oude opgraving uitgewerkt:

Project Huis ter Kleef
In september 2015 is gestart met de laatste fase van de uitwerking van de opgraving kasteel Huis ter Kleef. Dit betreft onder andere onderzoek naar de grote hoeveelheid keramiek uit de gracht naast de keukenvleugel van het kasteel.

Van 1990 tot en met 1994 is de ruïne van het kasteel Huis ter Kleef door de AWH DSC08033archeologisch onderzocht. Aanleiding hiervoor vormden de restauratieplannen voor de ruïne, die ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Haarlem zouden worden uitgevoerd. Met het oog op de restauratiewerkzaamheden werd besloten om zo veel mogelijk van het kasteelterrein -de ruïne, de kasteelgracht en de voorhof- te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek werden de muurfragmenten en funderingen van het kasteel, een groot deel van de resterende gracht en een deel van de bebouwing op de voorhof opgegraven. De wijze van opgraven van de gracht in vakken van één vierkante meter en laagsgewijs, waarbij de gehele inhoud fijnmazig is gezeefd, is methodologisch voor het eerst op deze schaal toegepast in een kasteelcontext.

In het jubileumjaar van de stad (1995) verscheen er reeds een publieksboek over de geschiedenis, bouwhistorie en archeologie van het Huis ter Kleef te Haarlem. In het archeologisch deel werd de opgraving van het kasteel beschreven, zijn enkele materiaalgroepen selectief besproken en werden diverse bijzondere vondsten belicht .

Na de verschijning van het publieksboek is in 1996 gestart met de uitgebreide beschrijving van het vondstmateriaal van het kasteel en de omringende gracht. Veel materiaal is inmiddels onderzocht en beschreven. Ook zijn er deelrapporten over de keramiek uit verschillende grachtdelen verschenen. Het onderzoek duurt tot op heden voort.